Aizdevuma līguma Vispārīgie noteikumi

Aizdevuma līguma Vispārīgie noteikumi

 

 1. Līgumā lietotie termini
  1. Aizdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAFIKO.LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103284737;
  2. Aizdevēja konts – jebkurš Mājas lapā vai Līgumā norādītais Aizdevēja bankas konts;
  3. Aizņēmējs – Līgumā noteiktajām prasībām atbilstoša, rīcībspējīga fiziska persona, kura noslēdz šo Līgumu, aizņemoties naudas līdzekļus no Aizdevēja;
  4. Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, uz kuru Aizdevējs, pamatojoties uz Aizņēmēja pieteikumu, veic Aizdevuma summas izmaksu;
  5. Aizņēmēja reģistrācijas maksa – komisijas maksa vismaz 0,01 EUR (viena eiro centa) apmērā, ko, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Cenrādi Aizņēmējs maksā par reģistrēšanos Mājas lapā;
  6. Aizdevums – naudas summa, ko Aizdevējs aizdod Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un pamatojoties uz Aizņēmēja Pieteikumu;
  7. Aizdevuma atmaksas datums – Aizdevuma atmaksas pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jāveic Aizdevuma pilnīga atmaksa;
  8. Aizdevuma termiņš – pilnajos mēnešos izteiktais Aizdevuma galīgās atmaksas termiņš, skaitot no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža līdz Aizdevuma atmaksas datumam;
  9. Aizdevuma procentu likme – likme, kas izteikta, kā fiksēti procenti gadā, ko piemēro Aizdevuma summai;
  10. Cenrādis – Mājas lapā Aizdevēja publicētais cenrādis tā spēkā esošajā redakcijā.
  11. Datubāzes – atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotas datubāzes, kur Aizdevējam iespējams pārliecināties par Aizņēmēja ienākumiem, maksājumu saistību izpildi un kredītvēsturi;
  12. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 2008.gada 23.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2008/48/EK apstiprināta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa;
  13. GPL (gada procentu likme) – Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopējās summas, ieskaitot Komisijas maksu un Aizdevuma procentus, izņemot jebkuras izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.10.2016. noteikumiem Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu";
  14. Komisijas – Mājas lapā un Cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā Komisija par Aizdevuma piešķiršanu un citas komisijas par Aizdevēja papildu pakalpojumiem, kas ir brīvprātīgi un nav obligāti.
  15. Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam – kredīta kopējās izmaksas, ko veido Aizdevuma summa, Aizdevuma procenti, Komisija par Aizdevuma piešķiršanu, Aizņēmēja reģistrācijas maksa un jebkādi citi maksājumi, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu un kas ir Aizdevējam zināmi Līguma noslēgšanas brīdī;
  16. Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgā informācija, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek izveidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja e-pasta adreses un paroles ievadīšanas Mājas lapā. Lietotāja profils kalpo kā viens no saziņas kanāliem starp Aizņēmēju un Aizdevēju, kuru izmantojot tiek uzskatīts, ka ir apliecināta Aizdevēja identitāte;
  17. Līgums – šis Pušu starpā noslēgtais aizdevuma līgums nozīmē Aizņēmēja un Aizdevēja distances vienošanos par Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam, ko Aizņēmējs un Aizdevējs noslēdz savā starpā saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem un Vispārīgiem noteikumiem, kā arī Līguma pielikuma – Maksājumu grafika;
  18. Maksājumu grafiks – Aizdevēja sastādīts un Aizņēmēja apstiprināts grafiks, kas nosaka Aizņēmēja maksājumu apmēru, skaitu un biežumu, kas jāveic Aizdevuma atmaksai un Aizdevuma procentu samaksai saskaņā ar šo Līgumu;
  19. Mājas lapa – Aizdevēja interneta vietne www.lafiko.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski iesniedz Pieteikumu un slēdz šo Līgumu;
  20. Pieteikums – pieteikums Aizdevumam, ko Aizņēmējs aizpilda, reģistrējoties Mājas lapā vai ielogojoties Lietotāja profilā, kas satur Aizdevuma saņemšanai nepieciešamos personas datus un informāciju par Aizņēmēja finansiālo stāvokli; Pieteikuma nosūtīšana Aizdevējam nozīmē Aizņēmēja nepārprotami izteikto vēlēšanos saņemt Aizdevumu.
  21. Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
  22. Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai Politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;
  23. Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem šā Līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem šā Līguma izpratnē, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;
  24. Puse /s – Aizņēmējs un Aizdevējs atsevišķi, vai abi kopā;
  25. Rēķins - Aizdevēja sagatavots rēķins, kur Aizdevējs norāda maksājumus, kas Aizņēmējam jāmaksā atbilstoši Maksājumu grafikam;
  26. Trešā persona – jebkura persona, kura nav uzskatāma par šī Līguma pusi.

 

 1. Līguma priekšmets
  1. Ar šo Līgumu Aizdevējs izsniedz, bet Aizņēmējs pieņem un apņemas atmaksāt Aizdevumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
  2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs apstiprina Aizdevuma izsniegšanu, nosūtot Aizņēmējam īsziņu un e-pastu par Aizdevuma izsniegšanas apstiprinājumu.
  3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
 2. Priekšnoteikumi Aizņēmēja reģistrācijai un Aizdevuma pieprasīšanai
  1. Lai Aizņēmējam tiktu piešķirts Aizdevums, Aizņēmējam ir jāatbilst, un, piekrītot šī Līguma noteikumiem, Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
   1. Aizņēmējs ir pilngadīga, rīcībspējīga fiziska persona, kura ir identificēta un veiksmīgi reģistrējusies Mājas lapā;
   2. Aizņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu Latvijas Republikā un nodokļu un nodevu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu ietvaros tas ir uzskatāms par rezidentu;
   3. Aizņēmējam ir atvērts norēķinu konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē;
   4. Pieteikuma nosūtīšanas brīdī un Līguma noslēgšanas laikā Aizņēmējs neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē un spēj kontrolēt un saprast savu darbību;
   5. Aizņēmējam ir pietiekami un regulāri ikmēneša ieņēmumi, kas ļauj atmaksāt Aizdevuma summu, Aizdevuma procentus un citus ar Līgumu saistītos maksājumus;
   6. Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Aizdevēju, un/vai Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošs parādnieks Datubāzēs vai nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju;
   7. Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā un Lietotāja profilā sniegtās ziņas ir patiesas un Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu;
   8. Aizņēmējs ir izpildījis visas Aizdevēja prasības Aizdevuma saņemšanai.
 3. Aizņēmēja reģistrācija un Pieteikuma iesniegšana
  1. Aizņēmējs, kas iepriekš nav reģistrējies Aizdevēja Mājas lapā, aizpilda Pieteikumu Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, kā arī verificē savu tālruņa numuru, uz kuru Aizdevējs pēc Pieteikuma izskatīšanas nosūtīs īsziņu par Līguma noslēgšanu vai atteikumu piešķirt Aizdevumu. Lai Aizdevējs uzsāktu Pieteikuma izskatīšanu, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā un patstāvīgi ģenerē savu paroli, izveidojot Lietotāja profilu. Izmantojot savu Lietotāja profilu, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieteikumu. Aizņēmējs, kurš jau iepriekš ir reģistrējies Mājas lapā, jaunu Lietotāja profilu neizveido, bet Pieteikumu iesniedz ar esošā Lietotāja profila starpniecību.
  2. Reģistrējoties Mājas lapā un aizpildot Pieteikumu, Aizņēmējam ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā sniegtie norādījumi.
  3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums jebkādi pamatot šādu atteikumu. Ja Aizņēmējs nav reģistrējies Mājas lapā, Pieteikums netiek apstiprināts.
  4. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs būs saņemtās Aizdevuma summas patiesā labuma guvējs, kā arī Aizņēmējs neatbilst Politiski nozīmīgas personas, Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusam. Pieteikuma aizpildīšanas brīdī Mājas lapā Aizņēmējs tiek informēts, ka pretējā gadījumā Aizdevums nevar tikt piešķirts, izmantojot neklātienes identifikācijas līdzekļus.
  5. Aizpildot Pieteikumu, pēc visas nepieciešamās informācijas ievadīšanas, Aizņēmējam ir pieejams, un, Aizņēmējs iepazīstas ar Mājas lapā uz Pieteikuma datiem balstītu ģenerēto Pieteikuma aizdevumam apkopojumu, kas ietver Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, Līguma noteikumus un Maksājumu grafiku.  
  6. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, Aizņēmējs ir iepazinies un piekrīt Līguma noteikumiem un Maksājumu grafikā ietvertai Aizdevuma atmaksas kārtībai, tie atbilst Aizņēmēja gribai, un pēc Pieteikuma iesniegšanas kļūst Aizņēmējam saistoši.
  7. Pēc Pieteikuma iesniegšanas, ar mērķi veikt Aizņēmēja identifikāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas maksu, maksājuma mērķī norādot: “Apstiprinu pieteikuma Nr. [nr] verifikāciju un piekrītu līguma noteikumiem.”, kur [nr] ir konkrētā Pieteikuma numurs, kas tiek automātiski ģenerēts Mājas lapā un tiek uzrādīts Aizņēmējam Mājas lapā Pieteikuma apstiprināšanas brīdi. Ja Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā maina norēķinu kontu, Aizņēmējam ir pienākums atkārtoti pārskaitīt Aizņēmēja reģistrācijas maksu uz Aizdevēja kontu.
  8. Aizņēmēja reģistrācijas maksa Aizņēmējam netiek atmaksāta.
  9. Lietotāja profils tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs reģistrācijas laikā ir ievadījis Mājas lapā paroli un Aizdevēja kontā ir ieskaitīta Aizņēmēja reģistrācijas maksa.
  10. Aizņēmējs apzinās, ka veicot reģistrēšanos, lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, tiek noslēgts distances līgums, kuram ir tāds pats spēks kā rakstiski noslēgtam darījumam, un tam ir tādas pašas tiesiskās sekas kā drukātam un parakstītam dokumentam. Aizņēmējs apliecina, ka viņam ir saprotams, ka Līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir pabeidzis reģistrācijas procesu Mājas lapā, Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, Aizņēmējs Mājas lapā ir sniedzis Aizdevējam piekrišanu Līguma noslēgšanai, Aizdevējs ir pieņēmis pozitīvu lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis par pieņemto lēmumu Aizņēmējam.
 4. Lēmums par Aizdevuma piešķiršanu
  1. Pēc tam, kad Aizņēmējs ir veiksmīgi reģistrējies Aizdevēja Mājas lapā un iesniedzis Aizdevējam Pieteikumu, Aizdevējs Mājas lapā noradītajā darba laikā izvērtē tā rīcībā un Datubāzēs pieejamo informāciju par Aizņēmēju un viņa maksātspēju, un pieņem Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Aizdevumu. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Pieteikumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā. Par pieņemto lēmumu Aizdevējs informē Aizņēmēju, nosūtot īsziņu uz Aizņēmēja Pieteikumā norādīto tālruņa numuru. 
  2. Ja atteikumu piešķirt Aizdevumu pamato ar Datubāzē iegūtajām ziņām, Aizdevējs nekavējoties un bez maksas informē Aizņēmēju par Datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantotajām Datubāzēm.  Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma piešķiršanu, nenorādot atteikuma iemeslu, par ko Aizdevējs informē Aizņēmēju.
  3. Pirms tiek noslēgts Līgums, Aizdevējam ir tiesības, saskaņā ar tā īstenoto kredītpolitiku, piedāvāt Aizņēmējam saņemt mazāku Aizdevuma summu nekā tā, ko Aizņēmējs ir norādījis savā Pieteikumā, piedāvāt Aizņēmējam citu Aizdevuma termiņu vai citas izmaiņas Līgumā. Šādos gadījumos Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju telefoniski, pa e-pastu vai izmantojot Aizdevēja Lietotāja profilu Mājas Lapā. Aizņēmējam ir jāsniedz piekrišana šādām Aizdevēja piedāvātām izmaiņām Aizņēmēja Lietotāja profilā. Aizdevējs var nosūtīt Aizņēmējam arī īsziņu uz viņa norādīto mobilā tālruņa numuru, izsakot tam attiecīgu piedāvājumu. Ja Aizņēmējs, atbildot uz Aizdevēja norādītu numuru, nosūta Aizdevējam attiecīgu apstiprinājuma īsziņu (drukātiem latīņu burtiem atslēgas vārdu OK), uzskatāms, ka Puses ir vienojušās par Aizdevuma summas izmaiņām.
  4. Aizdevēja paziņojums Aizņēmējam par lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu nozīmē, ka Aizdevējs ir akceptējis šo Līgumu un Līgums ir stājies spēkā, un Aizņēmējam ir saistoši Līguma Vispārīgie un Speciālie noteikumi.
  5. Pēc pozitīva lēmuma par Aizdevuma piešķiršanu Aizdevējs nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, Līguma Speciālos noteikumus, Līguma Vispārīgos noteikumus un Maksājumu grafiku.
 5. Aizdevuma izsniegšana
  1. Pēc Līguma apstiprināšanas, Aizdevēja izsūtītas apstiprinošas īsziņas par Aizdevuma piešķiršanu, Aizdevējs apņemas 5 darba dienu laikā pārskaitīt Aizdevumu uz Aizņēmēja norēķinu kontu, no kura tika veikts reģistrācijas maksājums. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu ir saņēmis.
  2. Izsniedzot Aizdevumu Aizņēmējam, Aizdevējs ietur no izsniedzamās Aizdevuma summas Komisijas maksu par Aizdevuma piešķiršanu apmērā, kas norādīts Mājas lapā, Cenrādī un Līguma Speciālajos noteikumos.
  3. Aizņēmējam ir pilnīga Aizdevuma izņemšanas brīvība. Aizdevuma kopējo summu uzskata par izņemtu nekavējoties un pilnībā pēc Aizdevuma izsniegšanas.
 6. Atteikuma tiesības
  1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi, vai pa e-pastu uz Aizdevēja e-pasta adresi: info@lafiko.lv.
  2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas: 1) Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 2) paziņojumu par atkāpšanos no Līguma un pirmstermiņa Aizdevuma atmaksu; 3) iesnieguma sastādīšanas vietu, laiku un Aizņēmēja parakstu (ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu).
  3. Ja Aizņēmējs izmanto Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 dienu laikā no rakstveida iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas dienas atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt uzkrātos Aizdevuma procentus par laika periodu no Aizdevuma saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas atmaksāts. Maksājamo Aizdevuma procentu apmēru dienā aprēķina, neatmaksāto Aizdevuma summu reizinot ar skaitli, ko iegūst, gada Aizdevuma procentu likmi dalot ar 365 (trīs simti sešdesmit pieci).
  4. Ja Aizņēmējs izmanto Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Aizdevējs 3 darba dienu laikā no Līguma Vispārīgo noteikumu 6.3. punkta nosacījumu izpildes atmaksā Aizņēmējam Komisijas maksu par Aizdevuma piešķiršanu, ja tāda bijusi ieturēta no Aizdevuma summas Aizdevuma izmaksas brīdī.
 7. Aizdevuma atmaksa un citi maksājumi
  1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu, kā arī maksā Aizdevuma procentus Aizdevuma procentus par visu Aizdevuma faktisko izmantošanas laiku.
  2. Aizdevuma atmaksas un Aizdevuma procentu samaksas kārtība ir noteikta Maksājumu grafikā. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Maksājumu grafiku sagatavo elektroniski nerediģējamā PDF faila formātā, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizdevējs nosūta Maksājumu grafiku uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi. Ja Aizņēmējs 3 darba dienu laikā no dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Maksājumu grafiks, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstveida lūgumu izsniegt Maksājumu grafiku, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis. Katru Maksājumu grafikā noteikto ikmēneša maksājumu jāveic ne vēlāk kā līdz Maksājumu grafikā norādītajam datumam.
  3. Aizdevējs sagatavo un ievieto Lietotāja profilā Rēķinus par Maksājumu grafikā noteiktajiem ikmēneša maksājumiem. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Pēc Aizdevēja iniciatīvas vai Aizņēmēja pieprasījuma Rēķins var tikt nosūtīts Aizņēmējam uz e-pasta adresi. Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumus Maksājumu grafikā noteiktajos atmaksas datumos saskaņā ar Līgumu. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajiem Rēķiniem ir informatīvs raksturs, katrs Rēķins satur tikai informāciju par kārtējo ikmēneša maksājumu saskaņā ar Maksājumu grafiku, bet Rēķins nesatur informāciju par kopējo summu, kas jāmaksā Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu, tostarp informāciju par iepriekšējiem neapmaksātiem Rēķiniem. Maksājumu kavējumu gadījumos Aizdevējs aprēķina summu, kas nepieciešama kavēto maksājumu saistību izpildei, un norāda to rakstveida paziņojumā, kas tiek ievietots Lietotāja profilā un/vai nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto e-pastu. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs sagatavos rakstveida paziņojumus par saistību apmēru elektroniski un tie būs derīgi bez paraksta. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar rakstveida paziņojuma par saistību apmēru sagatavošanu, atbilstoši Cenrādim.
  4. Aizņēmējs Līgumā noteiktajos gadījumos maksā līgumsodu, bet Komisijas maksā Līgumā noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Aizņēmējs brīvprātīgi izmanto Aizdevēja sniegto papildus pakalpojumu. Līgumā noteikto komisiju apmērs ir nemainīgs visā  Līguma darbības laikā. Komisiju apmēru par papildu (brīvprātīgi izmantojamiem) pakalpojumiem Aizdevējs var mainīt jebkurā laikā, to jauno apmēru norādot Cenrādī un publiskojot tā jaunu redakciju Mājas lapā, var piešķirt atlaidi vai vienpersoniski atcelt Komisijas.
  5. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. Līgumā noteiktās maksājumu saistības uzskatāmas par izpildītām ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā.
  6. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevuma līguma datumu un numuru. Ja Aizdevējs saņem no Aizņēmēja maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Aizņēmēja maksājumu (tajā skaitā pārmaksu) 3 dienu laikā pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Ja Maksājumu grafikā noradītajā maksājuma datumā ir izveidojusies pārmaksa, tad tā tiek novirzīta Līguma maksājumu samaksai.
  7. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā secībā: 1) Aizdevuma procenti; 2) Aizdevuma pamatsumma, 3) aprēķinātais līgumsods, ja tāds ir izveidojies.
  8. Aizdevuma atmaksas datums ir pēdējā diena, kad Aizņēmējam pilnībā ir jāatmaksā Aizdevējam Aizdevums, t.i., jābūt atmaksātai visai saņemtai Aizdevuma pamatsummai, Aizdevuma procentiem, un Līgumsodam, ja tāds ir aprēķināts.
 8. Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa
  1. Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Aizdevumu vai tā daļu pirms Līgumā paredzētā termiņa, ievērojot šajā Līguma Vispārīgo noteikumu 8. sadaļā noteikto kārtību.
  2. Lai nerastos domstarpības par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas faktu, Aizņēmējam ir pienākums pirms Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas paziņot par to Aizdevējam, nosūtot rakstveida paziņojumu par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi, vai pa e-pastu uz Aizdevēja e-pasta adresi: info@lafiko.lv. Paziņojumā par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas: 1) Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu; 2) paziņojumu Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu (norādot plānoto atmaksas datumu); 3) veidu, kādā Aizņēmējs vēlas saņemt no Aizdevēja informāciju par summu, kāda nepieciešama pilnīgai Aizdevuma līgumā noteikto Aizņēmēja saistību izpildei; 4) paziņojuma sastādīšanas vietu, laiku un Aizņēmēja parakstu, ja paziņojums tiek nosūtīts pa pastu.
  3. Saņemot no Aizņēmēja paziņojumu par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, Aizdevējs 5 darba dienu laikā paziņojumā norādītajā veidā nosūta Aizņēmējam informāciju par summu, kāda nepieciešama pilnīgai Aizdevuma līgumā noteikto Aizņēmēja saistību izpildei, norādot: 1) Aizdevuma neatmaksāto summu; 2) Aizdevuma procentus par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku; 3) līgumsodu, ja tāds ir maksājams. Ja Aizņēmēja paziņojumā nav norādīts vēlamais Aizdevēja atbildes saņemšanas veids, Aizdevējs paziņo Aizņēmējam informāciju par summu, kāda nepieciešama pilnīgai Līgumā noteikto Aizņēmēja saistību izpildei, izmantojot tādu saziņas līdzekli, kādā ir saņemts Aizņēmēja paziņojums par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu.
  4. Gadījumā, ja Aizņēmējs vēlas veikt Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu kādā tā daļā, Aizņēmējam ir jāievēro šī Līguma Vispārīgo noteikumu 8. punktā noteikto kārtību, kas noteikta pilnīgai Aizdevuma pirmstermiņa atmaksai, paziņojumā par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu papildus norādot Aizdevuma daļas summu, kādu Aizņēmējs vēlas atmaksāt pirms termiņa. Šajā gadījumā Aizdevējs sagatavo un Līguma Vispārīgo noteikumu 8.3. punktā noteiktajā kārtībā nosūta Aizņēmējam jaunu Maksājumu grafiku.
  5. Nav pieļaujama Aizdevuma pamatsummas vai tā daļas pirmstermiņa atmaksa, kas nav veikta saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 8. sadaļu. Saņemot maksājumu, kas būtiski pārsniedz kārtējā maksājuma summu, Aizdevējs, izmantojot Līgumā noteiktos saziņas līdzekļus, saprātīgā termiņā noskaidro Aizņēmēja gribu attiecīgā maksājuma novirzīšanai. Ja izmantojot Līgumā noteiktos saziņas līdzekļus, ar Aizņēmēju sazināties nav iespējams,  Aizdevējs ir tiesīgs līdz visu šajā punktā paredzēto nosacījumu iestāšanās brīdim neieskaitīt Aizņēmēja veikto maksājumu kā Aizdevuma (tā daļas) pirmstermiņa atmaksu.
 9. Pušu tiesības un pienākumi
  1. Aizņēmējam ir tiesības:
   1. izmantot Aizdevumu summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem, ar nosacījumu, ka Aizdevuma summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, Aizdevuma summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma;
   2. Līgumā noteiktajā kārtībā izmantot atteikuma tiesības un Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas tiesības;
   3. jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt informāciju par Līguma saistību apmēru elektroniskā formātā, kas tiek nosūtīta uz Aizņēmēja e-pastu; jebkuras izziņas un informācijas pieprasījums papīra formātā ir maksas pakalpojums, kura cena tiek noteikta saskaņā ar Cenrādi.
  2. Aizņēmējam ir pienākums:
   1. savlaicīgi un pilnā apmērā atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt visus no Līguma izrietošus maksājumus;
   2. nekavējoties rakstveidā informēt Aizdevēju par jebkurām izmaiņām informācijā par Aizņēmēju, un precīzi norādīt jauno informāciju par Aizņēmēju; nekavējoties rakstveidā informēt Aizdevēju par izmaiņām Aizņēmēja personas datos, tostarp informācijā, ja ir iegūts Politiski nozīmīgas personas vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statuss, informēt par darba attiecību pārtraukšanu, Aizņēmēja ienākumu samazinājumu;
   3. pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt dokumentus un/vai informāciju, kas izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasībām;
   4. nenodot trešajām personām Aizdevēja piešķirtos vai Aizņēmēja izveidotos un Aizdevēja apstiprinātos identitātes apliecināšanas līdzekļus, kā arī nekavējoties informēt Aizdevēju, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi Aizņēmēja identitātes apliecināšanas līdzekļi;
   5. izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemties nokavējuma seku un nejaušības risku; nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīviem aktiem vai šī Līguma noteikumiem;
   6. Līguma saistību neizpildes gadījumā segt parāda atgūšanas izmaksas, ja tādas rodas;
  3. Aizdevējam ir tiesības:
   1. vērsties tiesībsargājošās iestādēs, Kontroles dienestā, ja Aizdevējam rodas pamatotas šaubas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu, kur varētu būt iesaistīti Aizdevēja izsniegtie līdzekļi Līguma ietvaros;
   2. Aizņēmēja Līguma saistību neizpildes gadījumā Aizdevējam piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstuļu ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu sagatavošanu un nosūtīšanu par katru šādu vēstuli, atbilstoši Cenrādim;
   3. pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši Cenrādim, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu gadījumos, ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, informāciju par saskaņā ar Līgumu izsniegtās Aizdevuma summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas par katru šādu rakstveida informāciju;
   4. un Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, kad Līgumā, Līguma pielikumos, Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā vai Aizdevēja izrakstītajā Rēķinā tiek konstatēta pārrakstīšanās vai matemātikas aprēķina kļūda, Aizdevējs to var labot pēc savas iniciatīvas vienpusējā kārtībā bez brīdinājuma nosūtīšanas Aizņēmējam, ja vien tas nerada tiešas sekas Aizņēmējam;
   5. Aizdevējam ir tiesības dzēst Aizņēmēja Lietotāja profilu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros.
  4. Aizdevējam ir pienākums:
   1. pēc šī Līguma parakstīšanas atbilstoši Līguma noteikumiem izsniegt Aizņēmējam Aizdevumu;
   2. Aizdevēja rekvizītu maiņas gadījumā, sniegt informāciju Mājas lapā.
 10. Atbildība
  1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Mājas lapā, Lietotāja profilā un Pieteikumā norādīto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām – ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām.
  2. Par Maksājumu grafikā noteiktajā termiņā nenomaksātu Aizdevuma pamatsummas maksājumu, Aizņēmējs apņemas samaksāt Aizdevējam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu līdz pilnīgai nokavētā maksājuma samaksai. Līgumsoda pieaugums nedrīkst pārsniegt 10% no neatmaksātās Aizdevuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līguma saistību izpildes.
  3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:
   1. Aizņēmējs nepilda šī Līguma Vispārīgo noteikumu 2.1., 9.2.2., 9.2.3., punktu noteikumus;
   2. Aizņēmējs kavē Līgumā noteikto maksājumu samaksu ilgāk par 30 dienām;
   3. pret Aizņēmēju ir stājies spēkā tiesas vai šķīrējtiesas nolēmums civillietā par mantiska rakstura prasību, kas novērtējama naudas summā vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi;
   4. Aizņēmējam pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process.
  4. Puses vienojas, ka par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Aizdevējs rakstiski paziņo Aizņēmējam vismaz 14 dienas iepriekš un šajā gadījumā Aizdevuma atmaksas datums ir noteikts Aizdevēja paziņojumā. Līdz paziņojumā noteiktajam Aizdevuma atmaksas datumam Aizņēmēja pienākums ir atmaksāt visu Aizdevumu pilnībā, kā tas noteikts Līguma Vispārīgo noteikumu 7.8. punktā.
  5. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Aizdevuma līgumā noteiktās maksājumu saistības, Aizdevējs ir tiesīgs:
   1. nodot parāda vai jebkuras parāda daļas piedziņas tiesības Trešajām personām, un šāda parāda nodošana piedziņai var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu parāda piedzinējam; parāda piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;
   2. cedēt (nodot) no Līguma izrietošās prasījuma tiesības pilnībā vai kādā to daļā Trešajām personām, un šāda prasījuma tiesību cesija (nodošana) var ietvert arī Aizņēmēja personas datu apstrādi, šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs un Aizņēmēja personas datu nodošanu prasījuma tiesību ieguvējam (cesionāram); cesijas gadījumā prasījuma tiesību nodošanas izdevumus sedz Aizņēmējs.
  6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramās varas dēļ. Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgas darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramās varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
  7. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tai skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu, tai skaitā, internetbanku, darbības traucējumu dēļ.
 11. Aizņēmēja datu apstrāde
  1. Aizdevējs apstrādā un aizsargā Aizņēmēja personas datus atbilstoši piemērojamajiem likumiem, Aizdevēja Privātuma politikai un iekšējām procedūrām.
  2. Aizdevējs veic Aizņēmēja personas datu apstrādi ar šādu mērķi: klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, aizņēmēju līgumisku saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa, izveidot un uzturēt personu kredītvēstures datu bāzi, Aizdevēja finansiālo interešu aizsardzībai, lai izvērtētu potenciālo kredītrisku un veiktu profilēšanu mārketinga un kredītspējas izvērtēšanas vajadzībām.
  3. Personas datu apstrādes pamatprincipi, tai skaitā Aizņēmēja kā datu subjekta tiesības, ir aprakstīti Aizdevēja Privātuma politikā, kas pieejama Aizdevēja Mājas lapā.
  4. Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Līguma izpildei, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no Trešām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētiem kredītinformācijas birojiem, u.c.) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai Trešām Personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.
 12. Konfidencialitāte
  1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju un piešķirto Aizdevumu un veiktajiem Aizņēmēja maksājumiem Aizdevējam, Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.
  2. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība ar Aizņēmēja datiem Līguma 10. un 11. sadaļā noteiktajā kārtībā. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai Trešai personai pēc savas izvēles. Datu apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir: datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Aizdevēju kā pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, kā arī lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu pārziņa likumīgas prasības.
 13. Citi noteikumi
  1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, un tas ir derīgs bez pušu parakstiem. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, Līguma Speciālos noteikumus, Līguma Vispārīgos noteikumus un Maksājumu grafiku  elektroniski uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi 5 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ja Aizņēmējs 3 darba dienu laikā no pēdējās dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Līgums un tā pielikumi, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstveida lūgumu izsniegt Līgumu un tā pielikumus, uzskatāms, ka Aizņēmējs tos ir saņēmis.
  2. Noslēgtais Līgums tiek glabāts Aizdevēja datu bāzē PDF faila formātā. Līgums datu bāzē tiek glabāts, kamēr neiestājas prasības noilgums vai ir nepieciešams Aizdevējam tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, Aizdevējs 15 darba dienu laikā nosūta uz Aizņēmēja norādīto adresi.
  3. Ja Puses vienojas par grozījumiem Līgumā, Aizdevējs elektroniski sagatavo Līguma grozījumus PDF faila formātā un nosūta uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājis Aizņēmējs, nosūtot Aizdevējam atbildes e-pastu ar tekstu: “Apstiprinu Līguma grozījumus”.
  4. Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt papildpakalpojumu izmaksas, veicot grozījumus Cenrādī un publicējot to jaunajā redakcijā Aizdevēja Mājas lapā.
  5. Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, samaksājis Aizdevējam Aizdevuma procentus par visu Aizdevuma lietošanas laiku, līgumsodu, ja tāds tika piemērots, kā arī citus maksājumus, kas izriet no Līguma.
  6. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju Trešajām personām bez Aizņēmēja piekrišanas.
  7. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai e-pastu. Aizdevējs ir tiesīgs jebkurus dokumentus un paziņojumus Līguma sakarā sagatavot elektroniski nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta un nosūtīt Aizņēmējam uz viņa Lietotāja profilā norādīto e-pastu.
  8. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7.dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Korespondence, kas nosūtīta uz Pušu e-pasta adresēm, ir uzskatāma par saņemtu tajā pašā dienā, kad tā izsūtīta.
  9. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  10. Pirms šī Līguma noslēgšanas un Līguma darbības laikā papildus līgumā noteiktajam Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē jautājumus attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un noteikumos par distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem.
  11. Aizdevēja kontaktinformācija: tālrunis +371 67 280 120; e-pasts: info@lafiko.lv.
  12. Patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzības un Aizdevēja uzraudzības un kontroles iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.