Mājas lapas lietošanas noteikumi

Mājas lapas lietošanas noteikumi

 

Šie mājas lapas lietošanas noteikumi (turpmāk – Mājas lapas lietošanas noteikumi) ir piemērojami Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LAFIKO.LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103284737 (turpmāk – LAFIKO.LV) mājas lapai www.lafiko.lv (turpmāk – Mājas lapa).

Apmeklējot Mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju, LAFIKO.LV piedāvātos pakalpojumus vai ar Mājas lapas starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Mājas lapas lietošanas noteikumus.

Mājas lapa ar adresi www.lafiko.lv ir vienīgā oficiālā LAFIKO.LV mājas lapa. Tajā ietvertā informācija atspoguļo LAFIKO.LV aktuālos pakalpojumus klientiem.

Mājas lapā ietvertā informācija ir autentiska un atbilst drošas informācijas standartiem.

Mājas lapā publiskotās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par LAFIKO.LV piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem.

LAFIKO.LV neuzņemas atbildību, ja Mājas lapa nav pieejama lietotājam LAFIKO.LV neatkarīgu iemeslu dēļ.

Informācija Mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. LAFIKO.LV neapliecina un negarantē to, ka Mājas lapa un tai piesaistītie pakalpojumi darbosies bez pārtraukumiem. LAFIKO.LV nodrošina Mājas lapas darbību un uztur tās funkcionalitāti saskaņā ar informācijas apriti regulējošiem tiesību aktiem.

Lietojot Mājas lapu, lietotājam, izpildoties noteiktiem priekšnoteikumiem, kļūst saistoši mājas lapā publicētie LAFIKO.LV līguma noteikumi.

Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Mākas lapā ietvertā informācija nav tikusi sagrozīta vai atvasināta no LAFIKO.LV puses.

LAFIKO.LV nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, neiegūto peļņu, u.c.), kas Mājas lapas lietotājam vai trešajām personām radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.

Mājas lapas darbību un Mājas lapas lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no Mājas lapas lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar tiem, ir tikai un vienīgi piekritīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.

LAFIKO.LV kontaktinformācija: Maiznīcas iela 3 -4, Rīga, LV-1001 e-pasts: info@lafiko.lv.

Mājas lapas lietošanas noteikumi ir pieejami Mājas lapā www.lafiko.lv un ir spēkā no 05.02.2020.

LAFIKO.LV ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājas lapas lietošanas noteikumos, publicējot tos Mājas lapā. Jebkura Mājas lapas lietošanas noteikumu versija, kas publicēta Mājas lapā, aizstāj visas iepriekšējās Mājas lapas lietošanas noteikumu versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.